ปีการศึกษา 2560

(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

- โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย

- โครงการวันรพี

- โครงการอบรมนักศึกษาตามแนวพุทธและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ(การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 12

- ร่วมชมโครงการส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์กิจกรรมศาลจำลอง

- โครงการการแสดงศาลจำลอง

- โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี

- ศึกษาดูงานที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 35

- โครงการบริการวิชาการ ณ วัดใหม่หนองพระองค์

- โครงการประชุมใหญ่นักศึกษา

- วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ

- เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำวิดีโอ "เรื่อง คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ" ณ โรงพยาบาลศิริราช

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและเสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษา และ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา

- โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

- ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อทบทวนแผนดำเนินการปีการศึกษา 2560 และ ปี 2561

- โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

- ตารางสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)

- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

- การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560