โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2561