การวัดผล

การวัดผล

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรตามลำดับก่อนหลัง ที่คณะกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

2. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้งในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หากไม่เข้าสอบตามกำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการ ประเมินผลการศึกษาในวิชานั้นและจะได้รับอักษร ระดับคะแนน F ยกเว้น การขาดสอบที่ได้รับอนุมัติจาก อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ดังนี้

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาและการวัดผลการศึกษา

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

3.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา นักศึกษาจะต้องสอบได้อักษรระดับคะแนน ตั้งแต่ D ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้

3.2.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา รายวิชาที่เป็นวิชากฎหมายนักศึกษาจะต้องสอบได้อักษรระดับ คะแนน D ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้ถ้าหากสอบได้ไม่ถึง D นักศึกษามีสิทธิจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะต้องสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาและการวัดผลการศึกษาผลการสอบรายวิชาที่เป็นวิชากฎหมาย ให้จัดอักษรระดับคะแนนระบบอิงเกณฑ์ดังนี้

อักษรระดับคะแนน ช่วงคะแนน แต้มระดับคะแนน

A 80 - 100 4.00

B+ 75 - 79 3.50

B 70 - 74 3.00

C+ 65 - 69 2.50

C 60 - 64 2.00

D+ 55 - 59 1.50

D 50 - 54 1.00

F ต่ำกว่า 50 0.00

4. หากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรแล้วเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถนำรายวิชา ที่ต่ำกว่า C ลงทะเบียนเรียนซ้ำได้

5. การประเมินผลการศึกษา

5.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค

5.2 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรที่สอบได้ระดับ A,B + ,B,C + ,C,D + และ D เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจำนวนหน่วยกิต รายวิชานั้นเข้าสะสมเพียงครั้งเดียว

5.3 การรวมจำนวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยจะนับจากหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับ A,B+,B,C+,C,D+, D และ F จากการสอบครั้ง สุดท้ายเท่านั้นไปใช้ในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

5.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ คือ ก.ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิต ของรายวิชาเหล่านั้น ข. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาดังกล่าวดังที่ระบุตาม ข้อ 5.3