ศูนย์บริการวิชาการให้คำปรึกษากฎหมาย

ศูนย์บริการวิชาการให้คำปรึกษากฎหมาย

Legal Academic Services Center


รายการให้คำปรึกษากฎหมาย

1. การทำพินัยกรรม

2. การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

3. การถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพล และฟ้องขับไล่

4. ผู้เยาว์กระทำความผิด และทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

5. การโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณี สามีและภริยา มิได้จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรด้วยกัน

6. นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามกฏหมายแรงงาน

7. การออกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด

8. แบ่งทรัพย์สิน (บ้าน) โดยมีทายาท 3 คน

9. สุนัขมาขับถ่ายเลอะเทอะบริเวณพื้นที่หน้าบ้าน

10. ต้องการบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวให้วัด

11. ละเมิดสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล

12. ค้ำประกันการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

13. สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม

14. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีถูกทำละเมิด

15. ความรับผิดทางละเมิด อายุความ