ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช 

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์

   รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

        คณบดี 1.  ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ       คชเสนี                     (พ.ศ.2539-2544)

        คณบดี 2.  พล.ต.ต.กัมพล            อรุณปลอด                (พ.ศ.2545 -2554)

        คณบดี 3.  ดร.พิทักษ์พล             ปรีชาชาติ                  (พ.ศ.2555 - 2558)

        คณบดี 4.  ดร.สุทธิศักดิ์              ภัทรมานะวงศ์             (พ.ศ.2558 - 2561)

        คณบดี 5.  นายณัฐวุฒิ               ปฐมสิทธาภิรักษ์           (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

โครงสร้างบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นายณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ์

รักษาการคณบดี/หัวหน้าสาขา

ดร.วชิรพงศ์  ศรีเจริญวงศ์   

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.นพดล  ปกรณ์นิมิตดี

อาจารย์ประจำ

นางพงษ์ลดา  ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์ประจำ

นางสาวอรอนงค์  เกียรติพิศาลสกุล

อาจารย์ประจำ

นางสาวภริตพร  จันทร์อินทร์

เลขานุการคณะ 

นางพรพิมล  เพิ่มศรี

หัวหน้าสำนักงาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วชิรพงศ์  ศรีเจริญวงศ์   

ผศ.ดร.นพดล  ปกรณ์นิมิตดี

อาจารย์ณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ์

อาจารย์พงษ์ลดา  ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์อรอนงค์  เกียรติพิศาลสกุล

อาจารย์พิเศษ

1. นายนิพนธ์         พิชยพาณิชย์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

2. นายทองธาร       เหลืองเรืองรอง  ผู้พิพากษาศาลฎีกา

3. นางสาววริษฐา    วิศาลโภคะ   อัยการจังหวัดผู้ช่วย

4. นายสังเกต         ภู่กฤษณา    ทนายความ

5. นางสาวแสงเทียน  พลายบัว     อาจารย์บรรยายพิเศษ

6. ผศ.ดุลยลักษณ์     ตราชูธรรม   อาจารย์บรรยายพิเศษ

7. นางสาวพิจิต       ตราชูธรรม   อาจารย์บรรยายพิเศษ

8. นายวรวุฒิ          โปษกานนท์  อาจารย์บรรยายพิเศษ

9. นายเนติ            ปิ่นมณี        อาจารย์บรรยายพิเศษ 

10. นายเอกพงษ์ ศิริมหากุล อาจารย์บรรยายพิเศษ