ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์

   รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

        1.  ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ       คชเสนี                     (พ.ศ.2539-2544)

        2.  พล.ต.ต.กัมพล            อรุณปลอด                (พ.ศ.2545 -2554)

        3.  ดร.พิทักษ์พล             ปรีชาชาติ                  (พ.ศ.2555 - 2558)

        4.  ดร.สุทธิศักดิ์              ภัทรมานะวงศ์             (พ.ศ.2558 - 2561)

        5.  นายณัฐวุฒิ               ปฐมสิทธาภิรักษ์           (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

โครงสร้างบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นายณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ์

รักษาการคณบดี/หัวหน้าสาขา

ดร.วชิรพงศ์  ศรีเจริญวงศ์   

       อาจารย์ประจำ      

นางพงษ์ลดา  ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์ประจำ

นางสาวอรอนงค์  เกียรติพิศาลสกุล

อาจารย์ประจำ

นางพรพิมล  เพิ่มศรี

เลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพีรดา  มาตย์คำ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วชิรพงศ์  ศรีเจริญวงศ์   

อาจารย์ณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ์

อาจารย์พงษ์ลดา  ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์อรอนงค์  เกียรติพิศาลสกุล

อาจารย์พิเศษ

1. นายนิพนธ์         พิชยพาณิชย์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

2. นางสาววริษฐา    วิศาลโภคะ   อัยการจังหวัดผู้ช่วย

3. นางสาวแสงเทียน  พลายบัว     อาจารย์บรรยายพิเศษ

4. นายเนติ            ปิ่นมณี        อาจารย์บรรยายพิเศษ 

5. นายเอกพงษ์         ศิริมหากุล         อาจารย์บรรยายพิเศษ