รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คณบดีคนที่ 1 ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ คชเสนี (พ.ศ.2539-2544)

คณบดีคนที่ 2 พล.ต.ต.กัมพล อรุณปลอด (พ.ศ.2545 -2554)

คณบดีคนที่ 3 ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ (พ.ศ.2555 - 2558)

คณบดีคนที่ 4 ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ (พ.ศ.2558 - 2561)

คณบดีคนที่ 5 นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

โครงสร้างบุคลากรคณะนิติศาสตร์

นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์

รักษาการคณบดี

ดร.วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์

อาจารย์ประจำ

ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี

อาจารย์ประจำ

นางพงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์ประจำ

นางสาวอรอนงค์ เกียรติพิศาลสกุล

อาจารย์ประจำ

นางสาวภริตพร จันทร์อินทร์

เลขานุการคณะ

นางพรพิมล เพิ่มศรี

หัวหน้าสำนักงาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์

ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี

อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์

อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์อรอนงค์ เกียรติพิศาลสกุล