รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คณบดีคนที่ 1 ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ คชเสนี (พ.ศ.2539-2544)

คณบดีคนที่ 2 พล.ต.ต.กัมพล อรุณปลอด (พ.ศ.2545 -2554)

คณบดีคนที่ 3 ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ (พ.ศ.2555 - 2558)

คณบดีคนที่ 4 ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ (พ.ศ.2558 - 2561)

คณบดีคนที่ 5 นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

โครงสร้างบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์

ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี

อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์

อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

อาจารย์อรอนงค์ เกียรติพิศาลสกุล