การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559