กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา

* ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

* ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

* ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)

* ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

* ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)

* ปีการศึกษา 2565 (1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566)