กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาและบุคลากร

           *  ปีการศึกษา 2560    (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

           *  ปีการศึกษา 2561    (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

           *  ปีการศึกษา 2562    (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)

  *  ปีการศึกษา 2563    (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

           ปีการศึกษา 2564    (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)

           ปีการศึกษา 2565    (1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566)

     ปีการศึกษา 2566    (1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567)