ปีการศึกษา 2563

(1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 2. โครงการวันรพี

 3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (การเขียนตอบวิชากฎหมาย ครั้งที่ 15) ปีการศึกษา 2563

 4. โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและการบริการวิชาการแก่สังคม ณ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

 5. โครงการประชุมใหญ่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 : บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 6. โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

 7. โครงการวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

 8. โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

 9. วันมหาธีรราชเจ้า

 10. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รุ่นที่ 1

 11. กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 51

 12. โครงการความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 13. โครงการศาลจำลองออนไลน์

 14. ตารางสรุปการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ(TQF)

 15. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษานิติศาสตร์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 1

 16. โครงการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย์ เรื่อง “ความน่าเชื่อถือในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาล” ประจำปีการศึกษา 2563