โครงการความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วันที่ 12 มีนาคม 2564