Research News

 แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (สว.004)

-------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและการปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ. 2560

-------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563

-------------------

รายชื่อวารสารต้องห้ามใน Beall's List และบัญชีสำนักพิมพ์

-------------------

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

-------------------

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

-------------------

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-------------------

มาตราฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

-------------------

มาตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

-------------------

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

-------------------

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

-------------------

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

-------------------

มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

-------------------

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เรื่อง ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ)

-------------------

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

-------------------

การประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา