มุมแสดงความยินดี

มุมแสดงความยินดี คณะนิติศาสตร์.mp4

ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง น้ำฝน ตรีกุล 

ตำแหน่ง รอง สว. ประจำ บช.น. สายงานสืบสวนสอบสวน

นายสัญชัย เปลี่ยนงาม

ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นางสาวปิยาพร  จันทรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการ สำนักงานปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อย

นายภูริพัฒน์  อ่อนเกิด

ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัย และวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นางสาวพัสส์ชาพรณ์ สังข์แก้ว

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวอาจรีย์ เรือนเพ็ชร

ตำแหน่งนิติกร อบต.โคกขาม

นางสาวกิรณา วัจนภัทรธัช

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

นายรัชพล  เจษฎาลักษณ์

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ทนายความอับดุลฟัตตะห์  แวเด็ง

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

นายเดชสิทธิ์  รั้วสำราญ

ตำแหน่งนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด 

นายจิรายุ  แสงทอง

        - อดีตประธานสโมสรนักศึกษา และ ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

นายคมกริช  แสงชัยเกษม

ตำแหน่งนิติกร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ  โตชนกธรรม

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่) 

นางสาววรรณกานต์  สมมุ่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง 

นางสาวพรพิมล  ธรรมทวี 

นางสาวเบญจพร  แสนสด

ตำแหน่งนิติกรศาลจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวอุทุมพร  เหมือนวงษ์ธรรม

 ว่าที่ร้อยตำรวจเอก กาจโสภณ  โตชนกธรรม

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2560 ( สนามใหญ่ )

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565  รอบคัดเลือก ( กรุงเทพมหานคร ) 

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

1. นายวรากร เจนสาริกิจน์     

2.นางสาวสุภาวดี สาเสาร์

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563  ได้แก่

1.  นายกฤตภาส  ชูจันทร์กุล

    2.  นายภูริพัฒน์  อ่อนเกิด

นายอธิวัฒน์  สัมผัส

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

นางสาวน้ำฝน  ตรีกุล 

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 

นายปัญญา  ดาดวง

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกประจำกรุงเทพมหานคร เนีื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559

       •  รางวัลชมเชยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์