มุมแสดงความยินดี

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565  รอบคัดเลือก (กรุงเทพมหานคร) 

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563  ได้แก่

นางสาวปิยาพร  จันทรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายนิติการ สำนักงานปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อย

นายภูริพัฒน์  อ่อนเกิด

ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัย และวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นางสาวพัสส์ชาพรณ์ สังข์แก้ว

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

นายจิรายุ แสงทอง

ตำแหน่ง นิติกรการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวอาจรีย์ เรือนเพ็ชร

ตำแหน่งนิติกร อบต.โคกขาม

นางสาวกิรณา วัจนภัทรธัช

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

นายรัชพล  เจษฎาลักษณ์

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ทนายความอับดุลฟัตตะห์  แวเด็ง

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

นายเดชสิทธิ์  รั้วสำราญ

ตำแหน่งนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด 

นายจิรายุ  แสงทอง

ตำแหน่งนิติกร กรมควบคุมโรค 

นายคมกริช  แสงชัยเกษม

ตำแหน่งนิติกร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

นายวรรณวิวัฒน์  กันทา

1. ตำแหน่งนิติกร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2560 

2. นายสิบตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562

ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ  โตชนกธรรม

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่) 

นางสาววรรณกานต์  สมมุ่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง 

นางสาวพรพิมล  ธรรมทวี 

ตำแหน่งนิติกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2562)

ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง (2563)

นางสาวเบญจพร  แสนสด

ตำแหน่งนิติกรศาลจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวอุทุมพร  เหมือนวงษ์ธรรม

ตำแหน่งนิติกร  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายอธิวัฒน์  สัมผัส

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

นางสาวน้ำฝน  ตรีกุล 

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 

นายปัญญา  ดาดวง

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกประจำกรุงเทพมหานคร เนีื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559

         -   รางวัลชมเชยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 ว่าที่ร้อยตำรวจเอก กาจโสภณ  โตชนกธรรม

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2560 (สนามใหญ่)

นายจิรายุ  แสงทอง)

นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

        -  อดีตประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559