มุมแสดงความยินดี

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่) ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ โตชนกธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง นางสาววรรณกานต์ สมมุ่ง

ตำแหน่งนิติกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางสาวพรพิมล ธรรมทวี

ตำแหน่งนิติกรศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเบญจพร แสนสด

ตำแหน่งนิติกร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ์ธรรม

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอธิวัฒน์ สัมผัส

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (นางสาวน้ำฝน ตรีกุล)

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปัญญา ดาดวง

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกประจำกรุงเทพมหานคร เนีื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559

- รางวัลชมเชยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2560 (สนามใหญ่) ว่าที่ร้อยตำรวจเอก กาจโสภณ โตชนกธรรม

นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายจิรายุ แสงทอง)

- อดีตประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559