มุมแสดงความยินดี

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

  1. นายกฤตภาส ชูจันทร์กุล

  2. นายภูริพัฒน์ อ่อนเกิด

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายรัชพล เจษฎาลักษณ์

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ทนายความอับดุลฟัตตะห์ แวเด็ง

ตำแหน่งนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด นายเดชสิทธิ์ รั้วสำราญ

ตำแหน่งนิติกร กรมควบคุมโรค นายจิรายุ แสงทอง

ตำแหน่งนิติกร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายคมกริช แสงชัยเกษม

1. ตำแหน่งนิติกร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2560 นายวรรณวิวัฒน์ กันทา

2. นายสิบตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่) ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ โตชนกธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง นางสาววรรณกานต์ สมมุ่ง

1. ตำแหน่งนิติกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางสาวพรพิมล ธรรมทวี (2562)

2. ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง (2563)

ตำแหน่งนิติกรศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเบญจพร แสนสด

ตำแหน่งนิติกร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ์ธรรม

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (นายอธิวัฒน์ สัมผัส)

เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (นางสาวน้ำฝน ตรีกุล)

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (นายปัญญา ดาดวง)

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกประจำกรุงเทพมหานคร เนีื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559

- รางวัลชมเชยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2560 (สนามใหญ่) ว่าที่ร้อยตำรวจเอก กาจโสภณ โตชนกธรรม

นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายจิรายุ แสงทอง)

- อดีตประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559