หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปรับปรุง พ.ศ. 2560


ชื่อหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต

Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา

1. ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) > นิติศาสตร์บัณฑิต

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) > น.บ.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) > Bachelor of Laws

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) > LL.B.

2. ชื่ออนุปริญญา ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) > อนุปริญญาทางนิติศาสตร์

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) > อนุ. น.บ.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) > Diploma in Laws

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ > Dip. in Laws