โครงสร้างหลักสูตร

1. โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 90 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 138 หน่วยกิต


2. โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้

2.1 หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

รวม 102 หน่วยกิต