โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะนิติศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Laws

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ. (นิติศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws (Laws)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B. (Laws)

2.2 ชื่ออนุปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญานิติศาสตร์ (นิติศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ.นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Diploma in Laws (Laws)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Dip. in Laws (Laws)

3. วิชาเอก : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : 138 หน่วยกิต

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี : 108 หน่วยกิต

หมายเหตุ เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรตามแผนการศึกษา 3 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนดจะได้อนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญานิติศาสตร์ เข้าเป็นผู้รับการอบรมวิชา ว่าความแห่งสภาทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์และเมื่อเรียนต่อจนครบ 4 ปี ตามแผนการศึกษาจะได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 102 หน่วยกิต และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จำนวน 71 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 90 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 138 หน่วยกิต


2. โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้

2.1 หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

รวม 102 หน่วยกิต


กลุ่มวิชาแกนสาขาวิชานิติศาสตร์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 90 หน่วยกิต


รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

  1. กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย จำนวน 9 หน่วยกิต

643111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (Introduction to Law and Legal System)

643421 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (Philosophy of Law and Thai Legal History)

643411 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาวิชาชีพนักกฎหมาย (Ethics of the Legal Profession)

2.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง จำนวน 18 หน่วยกิต

643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (Law of Juristic Acts and Contract)

643211 กฎหมายหนี้:หลักทั่วไป (Law of Obligation: General Principles)

643212 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

(Law of Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)

643213 กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน (Property and Land Law)

643311 กฎหมายครอบครัว (Family Law)

643312 กฎหมายมรดก (Law of Succession)


3.กลุ่มวิชากฎหมายอาญา จำนวน 6 หน่วยกิต

643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (Criminal Law: General Principles)

643122 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (Criminal Law : Offense)


4.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน จำนวน 8 หน่วยกิต

643223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)

643314 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Law of Human Rights)

643413 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)


5.กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ จำนวน 18 หน่วยกิต

643214 เอกเทศสัญญา 1 (Specific Contracts1)

643221 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts 2)

643222 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (Law of Secured Transactions)

643224 กฎหมายประกันภัย (Law of Insurance)

643225 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน – บริษัท และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

(Partnership and Company Law and Law of Business Organization)

643226 กฎหมายตั๋วเงิน (Negotiable Instruments)

643412 กฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Law)

643422 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law )


6.กลุ่มวิชากฎหมายวิธีบัญญัติ จำนวน 17 หน่วยกิต

643315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (Law of Criminal Procedure 1)

643323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (Law of Criminal Procedure 2)

643313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law of Civil Procedure 1)

643322 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Law of Civil Procedure 2)

643321 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (Judicial System and Constitution of Courts of Justice)

643324 กฎหมายพยานหลักฐาน (Law of Evidence)


7.กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จำนวน 5 หน่วยกิต

643316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)

643325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)


8.กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชนหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต

643121 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Law and Information Technology)

643215 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer)

643414 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(The law on the prevention and suppression of corruption)กลุ่มวิชาแกนสาขาวิชานิติศาสตร์สำหรับหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปีจำนวน 71 หน่วยกิต


รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

643111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (Introduction to Law and Legal System)

643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (Law of Juristic Acts and Contract)

643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (Criminal Law : General Principles)

643121 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Law and Information Technology)

643122 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (Criminal Law : Offense)

643211 กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป (Law of Obligation : General Principles)

643212 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

(Law of Torts : Managements of Affairs without Mandate and Undue Enrichment)

643213 กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน (Property and Land Law)

643214 เอกเทศสัญญา 1 (Specific Contracts1)

643215 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer)

643221 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts 2)

643222 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (Law of Secured Transactions)

643223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)

643224 กฎหมายประกันภัย (Law of Insurance)

643225 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน – บริษัท และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

(Partnership and Company Law and Law of Business Organization)

643226 กฎหมายตั๋วเงิน (Negotiable Instruments)

643311 กฎหมายครอบครัว (Family Law)

643312 กฎหมายมรดก (Law of Succession)

643313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law of Civil Procedure 1)

643314 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Law of Human Rights)

643315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (Law of Criminal Procedure 1)

643321 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (Judicial System and Constitution of Courts of Justice)

643322 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Law of Civil Procedure 2)

643323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (Law of Criminal Procedure 2)

643324 กฎหมายพยานหลักฐาน (Law of Evidence)

643325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law )กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 12 หน่วยกิต และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จำนวน 4 หน่วยกิต


รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

644101 สัญญาของฝ่ายปกครอง (Administrative Contracts)

644102 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล

(Law on Public Information Access and Rights of Privacy)

644103 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Law on Public Personnel Management)

644104 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน (Law on Public Domain)

644105 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

(Law on Public Service, Public Enterprise and Public Organization)

644106 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร (Law of Public Finance and Taxation)

644107 กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง (Political Party and Electoral Law)

644108 กฎหมายรัฐสภา (Law of Parliaments)

644109 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น (Law of Local Adminstration)

644110 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร (Transportation and Traffic Law)

644111 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Administrative Law)

644112 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)

644413 สัมมนากฎหมายมหาชน (Seminar in Public Law)


2. กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ

644201 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (Industrial Law)

644202 กฎหมายประกันสังคม (Social Security Law)

644203 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ (Pollution Control Law)

644204 กฎหมายพลังงาน (Energy Law)

644205 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Law of Safety, Health and the Environment in the Workplace)

644206 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)

644207 สัมมนากฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน (Seminar in Industrial and Labour Law)

644208 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Law of Conservation of Nature and Environments)

644209 กฎหมายอิสลาม (Islamic Law)


3. กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม

644301 ระบบความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice)

644302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology)

644303 กฎหมายทหาร (Military Law)

644304 นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)

644305 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว (Law of Juvenile and Family)

644306 วิชาว่าความและศาลจำลอง (Advocacy and Moot Court)

644307 การสืบสวนและสอบสวน (Criminal Inquiry and Interrogation)

644308 สัมมนากฎหมายอาญา (Seminar in Criminal Law)

644309 การใช้และการตีความกฎหมาย (Application & Interpretation of Laws)


4. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

644401 เอกเทศสัญญา 3 (Specific Contracts 3)+

644402 กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

644403 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน(Banking and Financial Institutions Law)

644404 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Transactions Law)

644405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (Law of International Trade)

644406 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ (Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)

644407 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา (Draft and Negotiation)

644408 กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (Competition Law)

644409 หลักธุรกิจและการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย (Introduction of Business for Lawyer)

644410 กฎหมายภาษีอากร (Law of Taxation)

644411 สัมมนากฎหมายภาษีอากร (Seminar in Tax Law)

644412 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ (International Taxation Law)

644413 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law)

644414 กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง (Law on Direct Selling and Direct Marketing)

644415 สัมมนากฎหมายธุรกิจ (Seminar in Business Law)

644416 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Law)

644417 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Law of Economic Activities)

644418 สัมมนากฎหมายแพ่ง (Seminar in Civil Law)


5. กลุ่มวิชากฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

644501 กฎหมายโรมันเบื้องต้น (Introduction to Roman Law)

644502 ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น (Introduction of Anglo – American Law)

644503 กฎหมายสนธิสัญญา (Law of Treaty)

644504 กฎหมายทะเล (Law of the Sea)

644505 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ (International Organizations Law)