ปีการศึกษา 2561

(1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

2. โครงการวันรพี

3. โครงการอบรมหลักธรรมสำหรับนักศึกษากฎหมายและกิจกรรมไหว้ครู

4. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

5. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 13

6. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

7. โครงการประชุมใหญ่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

8. โครงการประเพณีลอยกระทง 2561

9. โครงการประเพณีสงกรานต์และสืบสานวันมรดกไทย

10. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3

11. โครงการกิจกรรมศาลจำลอง

12. โครงการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 1

13. โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา

14. “ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับ ศาสตราจารย์ เรื่อง การพัฒนางานวิจัย สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561”

15. โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

16. โครงการวันมหาธีรราชเจ้า

17. โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี

18. ตารางสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)