โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2562