โครงการวันรพี

ท่านคณบดี คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561


* ประวัติวันรพี 7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

* งานราชการและพระกรณียกิจ