โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

กับการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์