โครงการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน

“ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย์

เรื่อง การพัฒนางานวิจัย สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561”

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมพรินเซส ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

- ช่วงสัมมนาโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

- ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน

- ช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น

- การบรรยายให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช