โครงการประชุมใหญ่นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมใหญ่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561