โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ถนนอังรีดูนังก์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561