ปีการศึกษา 2562

1. โครงการวันรพี

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับน้อง

3. โครงการรับขวัญหลานย่า

4. โครงการตักบาตรเติมบุญ

5. โครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย

6. โครงการพิธีไหว้ครู

7. โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ

8. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 14

9. โครงการตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 40

10. โครงการวันลอยกระทง 2562

11. กิจกรรมบริการวิชาการประชุมร่วมกับผู้นำ จำนวน 10 ชุมชน

12. โครงการประชุมใหญ่นักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

13. วันมหาธีรราชเจ้า

14. วันเด็กแห่งชาติ

15. SAU OPEN HOUSE 2020

16. พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 37

17. โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาธนบุรี