โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

(การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 14

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 14

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

ณ ห้อง นต. 24 อาคารคณะนิติศาสตร์