ปีการศึกษา 2565

(1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566)