ปีการศึกษา 2564

(1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)

 1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 17

 2. โครงการ "การใช้สื่อเทคโนโลยีและข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนะแนวทางวิชาชีพทนายความ"

 3. วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

 4. โครงการบริการวิชาการ

 5. โครงการศาลจำลองออนไลน์และการร่างหนังสือสัญญา

 6. โครงการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์และถ่ายทอดความรู้โดยศิษย์เก่า

 7. โครงการ : ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย์ เรื่อง “การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญา” ประจำปีการศึกษา 2564

 8. โครงการประชุมใหญ่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 : บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 9. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายประจำปีการศึกษา 2564

 10. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564

 11. ตารางสรุปการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564