โครงการอบรมหลักธรรมนักศึกษา

โครงการอบรมหลักธรรมนักศึกษากฎหมายตามแนวพุทธและบายศรีสู่ขวัญ

- อิทธิบาท 4

- ประวัติความเป็นมา เรื่อง บายศรีสู่ขวัญ