โครงการสัมมนา

"เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร"

โครงการสัมมนา "เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร"

ณ ปานเทวีริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561