คณะนิติศาสตร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำวิดีโอ

เรื่อง "คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ"

ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561