โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

(การเขียนตอบวิชากฎหมาย) ครั้งที่ 12

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง นต. 23 อาคารคณะนิติศาสตร์