ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อทบทวนแผนดำเนินการ

ปีการศึกษา 2560 และ ปี 2561