โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและเสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษา

และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวันเจ้าแปดทรงไตรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา