หมวดที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายเอกชน (Private Law)

  1. หลักทั่วไป (general principles)

ทรัพย์ (things)

คุณศัพท์ (adjective)

นิติกรรม (juristic acts)

อายุความ (prescription)

กริยา (verb)

  1. กฎหมายลักษณะหนี้ (law of obligation)

กฎหมายลักษณะหนี้ (law of obligation)

วัตถุแห่งหนี้ (subject of obligation)

ผลแห่งหนี้ (effect of obligation)

เจ้าหนี้และลูกหนี้หลายคน (plurality of debtors and creditor)

โอนสิทธิเรียกร้อง (transfer of claim)

สัญญา (contract)

ละเมิด (wrongful acts/tort)

คุณศัพท์ (adjective)

กริยาวิเศษณ์ (adverb)

กริยา (verb)

  1. เอกเทศสัญญา (specific contracts)

ซื้อขาย (sale)

ให้ (gift)

เช่าทรัพย์ (hire of property)

เช่าซื้อ (hire-purchase)

จ้างแรงงาน (hire of serivces)

จ้างทำของ (hire of work)

รับขน (carriage)

ยืม (loan)

ฝากทรัพย์ (deposit)

ค้ำประกัน (suretyship)

จำนอง (mortgage)

เก็บของในคลังสินค้า (warehousing)

ตัวแทน (agency)

ประนีประนอมยอมความ (compromise)

การพนันและขันต่อ (gambling and betting)

บัญชีเดินสะพัด (current account)

ตั๋วเงิน (bills)

หุ้นส่วนและบริษัท (partnerships and companies)

คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบริษัท นาม (noun)

กริยา (verb)

  1. กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (law of property)

กรรมสิทธิ์ (ownership)

กริยา (verb)

  1. กฎหมายครอบครัว (family law)

การสมรส (marriage)

บิดามารดา และบุตร (parent and child)

ค่าอุปการะเลี้ยงดู (maintenance)

กริยา (verb)

  1. กฎหมายลักษณะมรดก (law of succession)

การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (devolution of an estate)

บุคคลที่เกี่ยวกับมรดก

สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก (statutory right of inheritance)

พินัยกรรม (will)

กริยา (verb)