ปีการศึกษา 2558

- อบรมกฎหมายเชิงปฏิบัติ รุ่น 2

- โครงการศาลจำลอง

- 3 โครงการ ในวันเดียวกัน ได้แก่

โครงการมุฑิตาจิตนิติศาสตรบัณฑิตดีเด่นทางการศึกษา

โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา

โครงการเตรียมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษากฎหมายเพื่อการสมัครงาน