ชุดโครงการเพื่อการติดตามและบริการบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์

จำนวน 3 โครงการ ที่จัดในวันเดียวกัน ได้แก่

โครงการมุฑิตาจิตนิติศาสตรบัณฑิตดีเด่นทางการศึกษา

โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา

โครงการเตรียมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษากฎหมายเพื่อการสมัครงาน