ปีการศึกษา 2561

- วารสาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562

บทความวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

- วารสาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562

บทความวิชาการ เรื่อง คณะกรรมการลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการ