ปีการศึกษา 2560

รายนามคณะกรรมการนักศึกษาปี 2560


6061410001 นางสาวเบญจวรรณ มาอ้อม ประธาน

6061410002 นายภาวุฒิ หิรัญสถิตย์ รองประธาน

6061410003 นางสาวเปรมสุดา ชัยหา เลขานุการ

6061410018 นางสาวกุลจิรา บุญเจริญ ประชาสัมพันธ์

6061410017 นายคีริศวร์ พรอัศวโยธิน เหรัญญิก

6061410014 นายสุรชัย คงอยู่ วิชาการ

6061410007 นายทศพล รักอักษร กิจกรรมและกีฬา

6061410005 นางสาวเบญจรัตน์ โป๊ะประทีป ศิลปะและวัฒนธรรม

6061410006 บุญฤทธิ์ ฉลาดเลิศ กรรมการ

6061410015 นางสาวปิยาพร จันทรา กรรมการ

6061410019 นางสาวพัสส์ชาพรณ์ สังข์แก้ว กรรมการ

6061410020 นางสาวลีลาวดี จันทร์ทอง กรรมการ

6061410021 นายวุฒิชัย ทิพยยอดศรี กรรมการ