ปีการศึกษา 2560

- การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5

บทความ เรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมาย : การรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ......."

- การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5

บทความ เรื่อง ปัญหาการดำเนินคดีผู้บริโภคของสมาคมหรือมูลนิธิแทนผู้บริโภค

- วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง "ความรับผิดฐานพาอาวุธปืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371"

- งานวิจัย

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีคอนโดมิเนี่ยม