ปีการศึกษา 2558

รายนามคณะกรรมการนักศึกษาปี 2558


5861410029 นายสัญชัย เปลี่ยนงาม ประธาน

5861410012 นางสาวกชนิภา โชคตระกูล รองประธาน

5861410025 นางสาวมนัสนันท์ ศรีบุรินทร์ เลขานุการ

5861410004 นายศรียานน ฉุยเนย ประชาสัมพันธ์

5861410037 นายเจษฎ์พิพัฒ วุยชัยภูมิ เหรัญญิก

5861410031 นางสาวกัญธิมา เอียดชูทอง วิชาการ

5861410001 นางสาวชญานิษฐ์ คล้ายจินดาพร กิจกรรมและกีฬา

5861410009 นางสาวน้ำฝน ตรีกุล ศิลปวัฒนธรรม

5861410007 นายพงศ์ภัค ไชยคำ กรรมการ

5861410016 นางสาวอลิษา บุทธิจักร กรรมการ

5861410023 นางสาวพศวีร์ สุขสราญ กรรมการและเลขานุการ