นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

สมัยที่ 54 นายสุวิทย์ โตนวม

สมัยที่ 56 นายมังกร ใหญ่ไล้บาง

สมัยที่ 59 ร.ต.ต.บุญทัน แก้วพวง

สมัยที่ 60 นายธีรยุทธ เจริญส่องแสง

นายยุทธนา วุฒิพงษ์

นายปัณณวิชญ์(ลอนสัน) พรมดาว

นายอรรควัฒน์ โสภณอัครโชค

สมัยที่ 61 นายชูศักดิ์ วิทธวัธ

นายมนตรี เฉลิมไพร

นางสาวศรีวรรณ วรกุลพินิจ

สมัยที่ 62 นางสาวเกศริน มธุรส

นางสาวน้ำฝน เหมือนปิ๋ว

นายภาสกร เทียนชู