โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

ณ โรงแรมบลูเวฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์