ปีการศึกษา 2559

- การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4

บทความ เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญากับความเป็นธรรมในการประกันราคาผลผลิตการเกษตร"

- การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4

บทความ เรื่อง "การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการป้องกันภยันตรายล่วงหน้า"

- การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4

บทความ เรื่อง "คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับการดำเนินคดีผู้บริโภค"