ปีการศึกษา 2558

- การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3

"กฎหมายกับการประกอบกิจการน้ําบาดาลของวัดในตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม"

- การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3

"ความรับผิดทางอาญาของตัวแทนนิติบุคคล"