ปีการศึกษา 2556

- การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 30 เมษายน 2557

การกระทําอันเป็นโจรสลัด : วิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534