อาชีพและตำแหน่งงาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              1. ข้าราชการ เช่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ข้าราชการสำนักงานกฤษฎีกา นิติกรกระทรวง เจ้าพนักงานสรรพากร ศุลกากร นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ ตำรวจ ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัด อบจ. ฯลฯ

           2. นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความประจำฝ่าย นิติกรรมสัญญา สินเชื่อ เร่งรัดหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พนักงานฝ่ายบุคคล

           3. ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ

           4. ครู อาจารย์ นักวิชาการ