ภาคการศึกษาที่ 1/2565

1.      643111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

2.      643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา

3.      643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

4.   643211         กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

5.      643212 กฎหมายละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

6.      643213 กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน

7.      643214 เอกเทศสัญญา 1

8.     643215 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

9.     643312 กฎหมายมรดก

10.  643412/640412 กฎหมายล้มละลาย

11.  643413/640413 กฎหมายปกครอง

12.  643414/640414 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13.  644102/641102 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล

14.  644305 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว

15.  644306/641307 วิชาว่าความและศาลจำลอง

16.  640411 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย