รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี 

ประจำปี พ.ศ.2565  รอบคัดเลือก (กรุงเทพมหานคร)

                                                        1. นายวรากร  เจนสาริกิจน์

                                                        2. นางสาวสุภาวดี  สาเสาร์คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ  โตชนกธรรม

(ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556)

ตำแหน่ง  อัยการผู้ช่วย ประจำปี 2560 (สนามใหญ่)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่)


ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

มุมแสดงความยินดี คณะนิติศาสตร์.mp4

บทสัมภาษณ์และความรู้สึกของดาวคณะนิติศาสตร์

วีดิโอนิติ.mp4

ภาพความประทับใจปีการศึกษา 2566

ภาพความประทับใจปี 2566.mp4

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี

ศาลอาญา.mp4

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็ก 67.mp4

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า.mp4

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

Introduction.mp4

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี

ดูงานเรือนจำพิเศษ 65.mp4

ประเพณีลอยกระทง คณะนิติศาสตร์

ลอยกระทง 2566.mp4

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ ตอน ยายก็อยากช่วยหลาน

เรื่องยายก็อยากช่วยหลาน.mp4

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ ตอน เชื่อคนง่าย

เรื่องเชื่อคนง่าย.mp4

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ ตอน กดลิงก์

เรื่องกดลิ้งค์.mp4

ตอนที่ 1 

เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมเงิน

ตอนที่ 2 

เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของนายจ้าง

ตอนที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของนายจ้าง.mp4

ศาลจำลอง โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลจำลอง.mp4

โครงการส่งเสริมการศึกษา หัวข้อการนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล

โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

โครงการสงเสริมการศึกษา.mp4

ความซื่อตรง

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

ความซื่อตรง.mp4
โครงการอบรม การใช้สื่อเทคโนโลยีและข้อมูล.mp4

" โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า นายจิรายุ  แสงทอง "

จิรายุ แสงทอง.mp4

" โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า นายภูริพัฒน์  อ่อนเกิด "

โอมนิติ.mp4