รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี 

ประจำปี พ.ศ.2565  รอบคัดเลือก (กรุงเทพมหานคร)

                                                       1. นายวรากร  เจนสาริกิจน์

                                                       2. นางสาวสุภาวดี  สาเสาร์คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ  โตชนกธรรม

(ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556)

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2560 (สนามใหญ่)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่)

รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563   ได้แก่

                                                    1. นายกฤตภาส  ชูจันทร์กุล

                                       2. นายภูริพัฒน์  อ่อนเกิด

 

บทสัมภาษณ์และความรู้สึกของดาวคณะนิติศาสตร์

วีดิโอนิติ.mp4

ภาพความประทับใจปีการศึกษา 2566

ภาพความประทับใจปี 2566.mp4

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลอาญาธนบุรี

ศาลอาญา.mp4

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็ก 67.mp4

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า.mp4

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

Introduction.mp4

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี

ดูงานเรือนจำพิเศษ 65.mp4

ประเพณีลอยกระทง คณะนิติศาสตร์

ลอยกระทง 2566.mp4

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ ตอน ยายก็อยากช่วยหลาน

เรื่องยายก็อยากช่วยหลาน.mp4

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ ตอน เชื่อคนง่าย

เรื่องเชื่อคนง่าย.mp4

เรื่อง รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ ตอน กดลิงก์

เรื่องกดลิ้งค์.mp4

ตอนที่ 1 

เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมเงิน

ตอนที่ 2 

เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของนายจ้าง

ตอนที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของนายจ้าง.mp4

ศาลจำลอง โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลจำลอง.mp4

โครงการส่งเสริมการศึกษา หัวข้อการนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล

โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

โครงการสงเสริมการศึกษา.mp4

ความซื่อตรง

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

ความซื่อตรง.mp4
โครงการอบรม การใช้สื่อเทคโนโลยีและข้อมูล.mp4

" โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า นายจิรายุ  แสงทอง "

จิรายุ แสงทอง.mp4

" โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า นายภูริพัฒน์  อ่อนเกิด "

โอมนิติ.mp4

Research News

 แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (สว.004)

-------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและการปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ. 2560

-------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563

-------------------

รายชื่อวารสารต้องห้ามใน Beall's List และบัญชีสำนักพิมพ์

-------------------

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

-------------------

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

-------------------

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-------------------

มาตราฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

-------------------

มาตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

-------------------

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

-------------------

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

-------------------

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

-------------------

มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

-------------------

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เรื่อง ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ)

-------------------

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

-------------------

การประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา