คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ โตชนกธรรม

(ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556)

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2560 (สนามใหญ่)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่)
รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

  1. นายกฤตภาส ชูจันทร์กุล

  2. นายภูริพัฒน์ อ่อนเกิด

ตอนที่ 1

เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมเงิน

ศาลจำลอง โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลจำลอง.mp4

โครงการส่งเสริมการศึกษา หัวข้อการนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล

โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

โครงการสงเสริมการศึกษา.mp4

ความซื่อตรง

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

ความซื่อตรง.mp4

Research News

แบบขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (สว.004)

-------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและการปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ. 2560

-------------------

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563

-------------------

รายชื่อวารสารต้องห้ามใน Beall's List และบัญชีสำนักพิมพ์

-------------------

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

-------------------

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

-------------------

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-------------------

มาตราฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

-------------------

มาตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

-------------------

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

-------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

-------------------

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

-------------------

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

-------------------

มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

-------------------

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เรื่อง ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ)

-------------------

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

-------------------

การประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา