อาจารย์ประจำ

โครงสร้างบุคลากร

คณะนิติศาสตร์

ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์

คณบดี

อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้าสาขาวิชา/กิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา

อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรอนงค์ เกียติพิศาลสกุล อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์

อาจารประจำ อาจารประจำ

นางสาวภริตพร จันอินทร์

เลขานุการ/ หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวนัฐพร สายทอง นางพรพิมล เพิ่มศรี นายประทีป ยิ้มณรงค์

เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่