ปีการศึกษา 2559

รายนามคณะกรรมการนักศึกษาปี 2559


5961410009 นายปัญญา ดาดวง ประธาน

5961410032 นายวนาธร ประกิ่ง รองประธาน

5961410008 นางสาวสุรีลักษณ์ ก่อมขุนทด เลขานุการ

5961410004 นางสาวเบญจวรรรณ ศิลปพงศ์วรากร ประชาสัมพันธ์

5961410017 นางสาวจูน กล่ำเจ็ก เหรัญญิก

5961410018 นายอธิวัฒน์ สัมผัส วิชาการ

5961410007 นางสาวอุชุกร คุ้มสกุล กิจกรรมและกีฬา

5961410012 นางสาววิภารัตน์ จริงวัฒนเศรษฐ ศิลปะและวัฒนธรรม

5961410002 นายพณายุทธ์ ชูเชิดมงคคลกุล กรรมการ

5961410003 นางสาวณปภัช อรุณวิราม กรรมการ

5961410010 นางสาวเมทินี ทองยิ้ม กรรมการ

5961410023 นายเรืองศักดิ์ สกุลอุทัยศักดิ์ กรรมการ

5961410025 นายสุนทร อิ่มพิมาย กรรมการ

5961410029 นายชวิศ นวจริยานนท์ กรรมการ

5961410030 นางสาวเบญจพร โพวันดี กรรมการ