คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา

1. อาจารย์อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ประธาน

2. ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการ

3. ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ กรรมการ

4. รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ กรรมการ