ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากการบรรยายและการปฏิบัติในชั้นเรียน

 (คำอธิบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูล แสดงรายชื่อหลักสูตรและรายวิชาที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

จำนวนสถานประกอบการหรือสถานศึกษาทั้งใน และต่างประเทศที่ร่วมจัดการศึกษา)