ปีการศึกษา 2565

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 

ฉบับที่ 1 (2023) :  มกราคม - มิถุนายน 2566


นำเสนอในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 14 

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566